Hoppa till huvudinnehåll

Om begravningar

Inför begravningen

En bild på gravkapelletBörja med att kontakta pastorsexpeditionen som kan ge besked om när begravningen kan äga rum. Om begravningen ska ske enligt Svenska kyrkans ordning, kommer därefter en präst att ta kontakt för ett samtal.

Om begravningen ska utföras i något annats samfunds ordning, kontaktar man det samfundet. Beträffande borgerlig eller annan icke kristen begravning kan begravningsbyråerna ge upplysningar. Begravningsbyråerna kan även ombesörja många formella och praktiska frågor som rör begravning.

Bisättning

Sedan den avlidne bäddats ner i kistan kan de anhöriga om man så vill, samlas i gravkapellet kring kistan, för att en sista gång se den den avlidne. Där kan någon från församlingen eller begravningsbyråerna hjälpa till, ta kontakt men någon av dem.

Begravning

Begravningsceremonin kan vara kristen , borgerlig, eller ske i någon annans religions ordning. Den kristna begravningen sker som regel i gravkapellet eller i kyrkan, enligt den svenska kyrkans ordning. Borgerlig eller icke kristen begravning hålls för det mesta i gravkapellet, den kan också hållas i annan värdig lokal. Begravning på annan ort än där den avlidne var folkbokförd kan " frånsett transporten"  i regel ske utan extra kostnad för dödsboet.

Begravningskostnader

Oavsett tro eller samfundstillhörighet  är förvaring av den avlidne fram till begravningen,  lokal för begravningsceremonin,  öppning och igenfyllning av graven samt iordningställande av gravplatsen  avgiftsfri. Även Kremering och transport av stoft i samband med kremering sker som regel utan kostnad, liksom gravsättning av kista eller urna och gravplats i 25 år. Har den avlidne tillhört svenska kyrkan, ingår även begravningsgudstjänst. Dödsboet ansvarar för begravningsbyråns kostnader, kista ,kistdekoration, urna samt transport till förvarings- eller bisättningslokal. Dessutom ansvarar dödsboet även för bouppteckningskostnader, minnesstund, gravvård och gravskötsel samt kostnader för begravningsceremonin om den avlidne ej tillhör svenska kyrkan.

Bårtäcke

En bild på bårtäcketI Bureå församling finnsett  bårtäcke som kan nyttjas kostnadsfritt i samband med en begravning. Bårtäcket används för att täcka kistan under begravningen. Det ger ett värdigt intryck och blomsteruppsättning på kistan skall ej användas när bårtäcke används. Att använda bårtäcket kan också bidra till att sänka kostnaden för en begravning.

Val av gravplats

På kyrkogården i Bureå finns förutom kistgravar och urngravar även möjlighet att gravsätta askan i askgravlund. I askgravlund placeras askan anonymt,anhöriga får närvara vid gravsättning.  Om man så önskar kan man få en minnesskylt med namnet på den avlidne uppsatt på en gemensam  minnessten. Kostnaden ( inkl montering ): 500 kr.Blommor och gravljus placeras på anvisad plats.

En kista eller urna får inte flyttas efter gravsättning så därför är det viktigt att valet av gravplats är väl genomtänkt. Jordbegravning eller kremering ska ske inom en månad efter dödsfallet. Gravsättning av kistan kan ske i anslutning till begravningen,  eller senare av kyrkogårdspersonalen. En urna skall gravsättas inom ett år efter kremeringen.

Gravrätt

Rätten till en gravplats upplåts till den som dödsboet anmält som gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren bestämmer vilka som får gravsättas och vem som har ansvaret för att graven vårdas. Gravrätten gäller i 25 år från senaste gravsättningen, men kan som regel förlängas så länge gravplatsen vårdas.

Gravvård

Gravrättsinnehavaren har rätt men inte skyldighet att sätta upp en gravvård. Oftast är den av sten men även andra material kan förekomma. Oavsett material och utförande måste gravvården alltid godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. Valet av gravvård är inget som brådskar,  och man kan med fördel vänta och i lugn och ro tänka igenom hur gravvården skall se ut,  innan man bestämmer sig.

Gravskötsel

En gravplats anläggs och vårdas enligt de bestämmelser som lämnas i gravbrevet och det reglemente som gäller för församlingen kyrkogård. Anhöriga kan själva sköta gravplatsen eller överlåta skötseln till kyrkogårdsförvaltningen via ett gravskötselavtal. Information om kostnader, avtalens innehåll m.m. lämnas av kyrkogårdsexpeditionen tel: 0910-708070

Ett stöd i sorgen

Då vi mister en anhörig och ställs inför sorgen kan det kännas tryggt och skönt att ha någon att prata med, någon som lyssnar och bryr sig om . Vänd dig då gärna till församlingen, våra präster och vår diakon finns alltid där som en lyssnande medmänniska i svåra stunder.