Förtroendevalda

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni och mission. Därtill kommer uppgifter som att ha ansvar för begravningsverksamheten, anskaffning och underhåll av fastigheter och egendom, samt att anställa och avlöna personal.

För att allt detta skall fungera, finns i församlingen ett antal förtroendevalda som har till ansvar för att allt detta fungerar. I vår församling finns det ett kyrkofullmäktige, ett kyrkoråd samt personalutskott, kyrkogårdsutskott och fastighetsutskott.

På denna sida presenteras kyrkofullmäktige och kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Detta organ beslutar i principiella ärenden och ärenden som är av större vikt. T ex:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
  • utser ledamöter i kyrkorådet
  • frågor om ansvarsfrihet och årsredovisning

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet har också lednings- och samordningsansvar över församlingens förvaltning och har tillsyn över utskottens verksamhet. Kyrkorådet är ett verkställande organ.

Kyrkorådet i Bureå församling

Bakre raden från vänster:  Anette Lindgren (ersättare), Peder Jonson (tf kyrkoherde) Anitha Renström (kamrer och adjungerad), Kerstin Olofsson (ordinarie) Valter Tjärnqvist (ersättare), Britt-Marie Lundström (ordinarie), Lennart Burwall (ordinarie), Ann-Sofie Sehlstedt (ersättare), Helge Lövbom (ordinarie).

Främre raden från vänster: Lasse Forslund (ordinarie), Marianne Hedman (ordinarie), Gunnar Hedman (kyrkorådets ordförande) , Martin Oreskovic (ersättare). På bilden saknas Ulrika Forsman (ordinarie).